Dịch vụ EB-5 cho khách hàng CMB

Dịch vụ khách hàng EB-5

Cán bộ CMB có trình độ chuyên môn để trao đổi chi tiết về tài liệu đầu tư EB-5 trong phạm vi các dự án. Chúng tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi theo quan điểm của doanh nghiệp EB-5 về các dự án EB-5 của chúng tôi và tư vấn phân tích cơ cấu các dự án đầu tư EB-5 tiềm năng khác.

Đối tác hữu hạn có quyền thanh tra các ghi chép tài chính của hợp danh như được nêu trong thỏa thuận hợp danh.