Câu hỏi dành cho Trung tâm khu vực EB-5

Câu hỏi cần đặt ra cho tất cả các Trung tâm khu vực EB-5

Trung tâm khu vực:

Chiến lược rút lui:

An toàn và đảm bảo:

Minh bạch về tài chính:

Bằng chứng về việc làm:

Câu hỏi về dự án: