Nhóm 29 – San Francisco Residential

San-Francisco3
San-Francisco-1
san-francisco2
Picture2
Picture3
Picture4

Vị trí: Northern California
Tổng chi phí vốn: $236.937.058
Vốn đầu tư EB-5: up to $49.500.000 vốn vay (lên đến 99 Người tham gia)
Tổng số việc làm dự kiến: 2.757
Các chấp thuận I-526: Đã có 50 chấp thuận I-526 với số hồ sơ còn lại đang trong giai đoạn xét duyệt.