Nhóm 30 – Buckingham

g302
g303
g304
Aertson 2017
Aertson20172
Aertson20173
Aertson20174

Vị trí: Nashville, Tennessee
Tổng chi phí vốn: $139.350.000
Vốn đầu tư EB-5: $46.000.000 loan (92 Participants)
Tổng số việc làm dự kiến: 2162
Các chấp thuận I-526: Đã có 88 chấp thuận I-526 với số hồ sơ còn lại đang trong giai đoạn xét duyệt.