Group A – IVDA/SBIAA

Vị trí: San Bernardino, California
Tổng chi phí xây dựng: $38,700,000
Vốn đầu tư EB-5: $5,000,000 loan (10 nhà đầu tư)
Số lượng việc làm gián tiếp tạo: 274
Hoàn vốn sớm

Đơn I-526 được chấp thuận: 10 (100% được chấp thuận)
Đơn I-526 được chấp thuận: 10 (100% được chấp thuận)