Group B – IVDA/SBIAA

Vị trí: San Bernardino, California
Tổng chi phí xây dựng: $23,650,845
Vốn đầu tư EB-5: $7,000,000 loan (14 nhà đầu tư)
Số lượng việc làm gián tiếp tạo: 445
Hoàn vốn sớm
Đơn I-526 được chấp thuận: 14 (100% được chấp thuận)
Đơn I-526 được chấp thuận: 14 (100% được chấp thuận)