Các dự án EB-5 đã hoàn tất

Các dự án EB-5 của CMB sau đây đã hoàn tất thành công. Tất cả các mục tiêu di trú đều đã được đáp ứng và toàn bộ vốn gốc đã được hoàn lại cho tất cả các nhà đầu tư ở các dự án này.