Hợp Danh EB-5 Đã Huy Động Đủ Vốn

CMB Project Map
Trọng tâm của mỗi cơ hội đầu tư EB-5 CMB là xây dựng cơ sở hạ tầng. Hợp danh CMB đã hợp tác với các cơ quan chính phủ như các thành phố, quận, cơ quan tái phát triển, cơ quan điều hành cảng, các cơ quan có quyền lục chính quyền chung, các cơ quan hãng hàng không, chính quyền bang, cũng như các tổ chức tư nhân và các đối tác công/tư. CMB đã liên tục áp dụng cách tiếp cận này và làm việc để lựa chọn các dự án tốt nhất có thể cho khoản đầu tư EB-5, trên toàn nược Mỹ. Từ Bờ Tay đến Bờ Đông, từ bang Texas đến bang North Dakota, CMB đã có kinh nghiệm hợp tác với các cấp chính quyền và ngành công nghiệp tư nhân để có thể đạt được mục tiêu chính trong Chương trình EB-5 - tạo ra công ăn việc làm ở những vùng của đất nước mà cần sự hỗ trợ nhiều nhất.